Visuell innholdsprodusent for nye medier

Visuell innholdsprodusent er utdanningen for deg som ønsker å jobbe med fotografi og film for nye medier, med fokus på kommunikasjon og målgruppe.
FOTO: Rikke Skard

Utdanningen ligger i skjæringspunktet mellom det visuelle og det kommunikative, og er rettet mot personer som ønsker å arbeide med, eller som allerede arbeider med bildedrevet kommunikasjon i nye medier.

Fundamentet
Utdanningen består av 300 undervisningstimer innen fototeknikk, filmteknikk, kommunikasjonslære og nye medier.

Utdanningen går over ett år heltid, og mens du i første semester fokuserer på produksjonsteknikk og grunnleggende forståelse av digitale kanaler, så vil andre semester gi praktiske utfordringer med kundeorienterte caseoppgaver. Underveis veiledes du av yrkesaktive spesialister innen de ulike fagfeltene, noe som sikrer deg bransjerelevant og dagsaktuell kunnskap.

Karrieremuligheter
Etter endt utdanning vil du være i stand til å planlegge, produsere og omsette visuelt innhold i form av foto og video til dagens digitale flater og sosiale medier, med en bevisst tanke rundt kommunikasjonsstrategi og målgruppe. Du vil kunne jobbe som innholdsprodusent for bedrifter eller freelance, og vil være et godt tilskudd i enhver markedsavdeling.

Det stilles krav til deltakelse i undervisningen, og produksjonstempoet og arbeidsbelastningen er til tider høy.

Som visuell innholdsprodusent må du mestre både produksjons- og kommunikasjonsaspektet. Samtidig må du forstå mediene som produksjonene skal brukes i. For å sikre studentene fremtidige muligheter er utdanningen bygget opp rundt fire dimensjoner; fototeknikk, filmteknikk, kommunikasjonslære og nye medier.

KJERNEFOKUS

Fototeknikk
Gir en solid innføring i fotografens verktøy. Du vil lære hvordan du kreativt bruker kameraet, hvordan du lyssetter profesjonelt og mulighetene som ligger i profesjonell bildebehandling. Du lærer også å sette sammen og presentere bildematerialet ditt ved bruk av smarte moderne verktøy.

Filmteknikk
Emnet introduserer de ulike aspentene av bevegelig bilde; kamerabruk, lyssetting og postproduksjon, samt en enkel introduksjon til lydopptak.

Kommunikasjonslære
Emnet starter med en innføring i den kreative prosessen, med bruk av ulike verktøy for idéutvikling. Deretter introduseres grunnleggende prinsipp for bildekommunikasjon, før vi løfter blikket til ulike former for fortellerteknikker og dramaturgiske grep innen dokumentarisk og fiksjonell historiefortelling tilpasset sosiale medier og digitale flater. For å sikre en god forståelse av kunders kommunikative behov introduseres markedskommunikasjon som et eget delemne.

Nye medier
Gir en forståelse for hvordan de ulike sosiale mediene vi bruker i dag fungerer og hvilke behov de dekker. Du blir kjent med historikken og utviklingen av sosiale medier, og blir i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere effekten av visuelle produksjoner og visuelt kommunikasjonsarbeid i sosiale medier, på vegne av en kunde. Samtidig må du kjenne lovverket som omfatter fagområdet, og ha forståelse for visuell identitet og merkevare.

LÆRINGSUTBYTTE

Utdanningstilbudet Visuell innholdsprodusent for nye medier er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper
 • har kunnskap om fagterminologi innen foto- og filmteknikk, kommunikasjonslære og nye medier
 • har kunnskap om det digitale kameraets konstruksjon og programfunksjoner for opptak av stille og bevegelige bilder
 • har kunnskap om bruk av kunstig og naturlig lys i fotografering og videoopptak på location og i studio
 • har kunnskap om programvare og arbeidsflyt for postproduksjon av stille og bevegelige bilder, samt opptak og bearbeidelse av lyd, for nye medier
 • har innsikt i standarder og krav til kvalitet i opptak, postproduksjon og leveringsformater
 • har kunnskap om prosesser og verktøy innenfor idéutvikling og markedskommunikasjon, samt kunnskap om tekst for sosiale medier
 • har kunnskap om prosesser og verktøy innenfor bildekommunikasjon og historiefortelling
 • har kunnskap om prosesser og verktøy for planlegging, publisering og drift, samt oppfølging av visuelt innhold på digitale flater og i sosiale medier for et profesjonelt marked
 • har kunnskap om prosesser og verktøy for søkemotoroptimalisering og søkemotormarkedsføring, samt måling og analyse av resultater
 • har innsikt i relevant lovverk, standarder og krav til kvalitet for produksjon og publisering i nye medier
 • har bransjekunnskap og kjennskap til yrker og funksjoner innen nye medier, herunder produksjon av visuelt innhold
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som produsent av visuelt innhold i nye medier
 • forstår betydningen av visuell innholdsproduksjon som effektiv kommunikasjon og viktigheten av sannferdig markedskommunikasjon i et verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

 • kan anvende kamera kreativt og profesjonelt under opptak av stille og bevegelige bilder
 • kan anvende teknikker og arbeidsflyter i relevant programvare som Adobe CC i postproduksjon
 • kan anvende enklere designmessige prinsipper i postproduksjon for å skape helhetlige visuelle løsninger for digitale flater og i sosiale medier
 • kan anvende kreative-, kompositoriske- , retoriske- og dramaturgiske verktøy, teknikker og uttrykksformer for formidling av budskap, fortelling av historier og komponering av virkningsfullt visuelt innhold
 • kan anvende verktøy for søkemotoroptimalisering og enkel trendanalyse for søkeord
 • kan gjennomføre og anvende verktøy i prosesser for planlegging av kanalvalg og segmentering, samt produksjon og oppfølging av visuelt innhold på digitale flater og i sosiale medier, i et profesjonelt marked
 • kan finne informasjon og fagstoff for å løse kommunikasjons- og produksjonsutfordringer
 • kan kartlegge kommunikasjonsbehov, identifisere problemstillinger knyttet til produksjon av visuelt materiale og iverksette nødvendige tiltak for å løse disse.

Generell kompetanse

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor produksjon og publisering av visuelt innhold for nye medier
 • har respekt for lovverk og har utviklet en etisk grunnholdning som visuell innholdsprodusent
 • kan utføre innholdsproduksjon og publisering i henhold til kunders definerte behov
 • kan skape visuelle produksjoner i nye medier for det profesjonelle markedet
 • kan utvikle relevante og effektive arbeidsmetoder, samt produkter og tjenester for visuelle produksjoner i nye medier
 • kan bygge relasjoner med fagfeller på tvers av fag innen media og kommunikasjon, samt med eksterne målgrupper innen næringsliv og samfunn
EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet Visuell innholdsprodusent for nye medier, vil du gjennomføre en rekke obligatoriske oppgaver som må bestås for å kunne avlegge eksamen. Eksamen gjennomføres som mappevurdering høst og vår.

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
Utdanningen  inneholder ca 600 undervisningstimer, og krever egeninnsats og egenarbeid i form av oppgaveløsning og øving tilsvarende ca 1200 timer. Det må påregnes noen helgesamlinger per semester for gjennomføring av workshops og lignende.

PENSUMBØKER & ANDRE KOSTNADER
Utdanningen har en pensumliste bestående av syv fagbøker. Disse kan kjøpes samlet via akademika.no . Oppdatert pensumliste sendes ut i forkant av studiestart hver vår og hver høst. For effektiv egentrening må det påregnes innkjøp av nødvendig programvare. Estimert kostnad for programvare er ca 2500kr.

UTSTYR
Som student ved Bilder Nordic må du ha eget speilrefleks-kamera med filmfunksjon, manuelle innstillinger og mulighet for å skifte optikk. Dersom du har tenkt til å oppgradere kamera eller må gå til innkjøp av nytt kamera til studiestart anbefaler vi å vente til du har gått et par uker på skolen, slik at du kan teste litt utstyr her, få lære litt mer om hva du faktisk har behov for og spørre om tips og råd fra foreleserne. I tillegg er det fler fotobutikker som gir ekstra gode studenttilbud like etter oppstart hver høst. Som student ved Visuell innholdsprodusent for nye medier må du ha egen bærbar eller stasjonær maskin for egenarbeid. En portabel ekstern harddisk, et videostativ og en reflektor eller håndblitz kan også være kjekt, dersom man ser nytteverdien.

BILDER NORDIC opererer med rullerende opptak. Det betyr at kvalifiserte søkere tilbys studieplass i den rekkefølgen komplett søknad er levert frem til klassen er full.

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på «Søk Studie» i menyen til høyre og fyller ut skjemaet der. Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. Du har deretter 10 dager på å levere komplett opptaksprøve. Dersom du trenger lenger tid er det bare å sende oss en mail på post@bildernordic.no.

Opptaksprøve
For å fullføre din søknad må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøven består av:
– Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse.
– Søknadsbrev. En halv til en hel A4-side om hvorfor du ønsker å studere visuell innholdsproduksjon og hva du søker å få ut av studiet.
– Digital portefølje: Vise minst tre ulike nettbaserte tilstedeværelser, eksempelvis blogg, facebook-side og nettsted. Kan være personlig eller på vegne av andre.
– Visuell portefølje: Presentere minst fem visuelle arbeider, av valgfri uttrykksform.

Komplett søknad
Når komplett søknad er levert vil du i løpet av en uke vurderes og motta svar på din søknad. Svar på din søknad varsles pr epost, og du mottar deretter et brev med studiekontrakter og faktura for opptaksgebyr på 1800,-. Din studieplass er sikret når du har returnert en signert versjon av studiekontrakten i vedlagte frankerte konvolutt og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss!

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
30. August 2018

Søknadsfrist
Løpende opptak.

Varighet
Ett år heltid

Undervisningstider
Heltid: Hverdager kl 08.30 – 16.00, med noen ukentlige dager satt av til egenarbeid. Disse varierer fra uke til uke. Noen helgesamlinger per semester må påregnes.

Studieavgift
54.500 kr

Fakturering følger lånekassens utbetalinger

Statens Lånekasse
Godkjent for lån og stipend. Beregn hvor mye du kan få i studielån her.

Fagskole Nivå 1
NOKUT-godkjent.