Grunnutdanning i film

Et intensivt studie i filmteknikk og historiefortelling – kan studeres stedbasert eller nettbasert

Gladnyhet! Endelig har vi gleden av å tilby en Grunnutdanning i film – en intensiv innføring i videoproduksjon gjennom filmteknikk og historiefortelling! Utdanningen er perfekt for deg som ønsker å teste et nytt fagområde, vil bygge på eksisterende visuell kompetanse som fotograf, eller som ønsker et praktisk forstudium før du søker høyere utdanning innen film!

Utdanningen ledes av profesjonelle filmfolk med ekspertise innen både idéutvikling og historiefortelling, kamerateknikk, lys, lyd og klipp – i tillegg til erfaren oppfølging rundt det å være en del av filmbransjen, drive som selvstendig næringsdrivende og kunne profilere seg selv.

I et samfunn der det visuelle språket får en stadig større plass i kommunikasjonen, øker også behovet for mennesker som mestrer og forstår det visuelle språket. Når vi vet at hoveddelen av alt som produseres på internett i dag er video – og vårt konsum av video på nett har eksplodert, så sier det seg selv at behovet for kompetente videoprodusenter er i rask vekst.

Grunnutdanning i film vil gjøre deg i stand til å ta på deg oppdrag for ulike kunder, gjennom planlegging, produksjon og publisering av audiovisuelle produksjoner. Utdanningen er praktisk og yrkesrettet, med vekt på praktisk produksjon, gode arbeidsvaner, non-destruktiv arbeidsflyt, fokus på solid håndverk og respekt for kunder og andre bransjeaktører.

Utdanningen kan tas over ett semester heltid stedbasert, eller to semestre på kveldstid som nettutdanning. Studiet inneholder henholdsvis 300 og 200 undervisningstimer innen praktisk produksjon, audiovisuell historiefortelling, filmteknikk og bransjeforberedende emner.  Det krever ingen forkunnskaper, og studiet gir deg muligheten til å eksperimentere og prøve deg fram, men krever høyt produksjonstempo ved siden av undervisningstiden. Den nettbaserte varianten er lagt opp slik at du skal kunne studere ved siden av jobb og andre forpliktelser, med fem samlingshelger i løpet av studieåret.

Se eksempel på timeplan for heltidsstudentene her , og de nettbaserte deltidsstudentene her .

PS: Visste du at vi også tilbyr en Grunnutdanning i Foto?

LÆRINGSUTBYTTE

Utdanningstilbudet GRUNNUTDANNING I FILM er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

 • Har kunnskap om grunnleggende fagterminologi, filmtekniske verktøy, filmatiske virkemidler, dramaturgi og de ulike stadiene i en filmproduksjon, samt aktuelle kanaler og kunder.
 • Har kunnskap om relevant regelverk, slik som lov om opphavsrett og personvernlovgivning, samt standarder og krav til kvalitet, utstyr, opptak, etterarbeid, leveringsformat, data-managing og fortellerspråk i ulike sjangre.
 • Har innsikt i hvordan planlegge og gjennomføre innspilling av, og utføre etterarbeid på, en oppdragsfilm.
 • Har kunnskap om bransjens fagfunksjoner og hvordan disse henger sammen, samt kjennskap til kunders og potensielle arbeidsgiveres forventning til en profesjonell aktør.
 • Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om aktuelle kanaler og oppdragsgivere, produksjonsverktøy, filmutstyr og programvare.
 • Forstår hvordan film kan påvirke betraktere, og filmskaperens betydning som kommunikatør i samfunnet.

Ferdigheter

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

 • Kan anvende sin faglige kunnskap om filmproduksjon og utstyr til å planlegge og gjennomføre produksjon av oppdragsfilm
 • Kan anvende filmteknikk, opptaksutstyr, programvare, filmatiske virkemidler, dramaturgi og sjangerspråk i produksjon av oppdragsfilm
 • Kan finne informasjon og fagstoff om utstyr og filmtekniske begrep for å ta faglig begrunnede valg knyttet til utstyr, gjennomføring og levering av en filmproduksjon, samt utvikling av historie og dramaturgi
 • Kan forstå en kravspesifikasjon for en oppdragsfilm og kartlegge og identifisere nødvendig utstyr, sjanger og behov for tilpasning av filmspråk og filmkonsept for ulike kundeoppdrag og egne prosjekt

Generell kompetanse

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

 • Har forståelse for etiske prinsipp i filmyrket knyttet til personvern, hensiktsmessig oppbevaring, behandling og publisering av materiale
 • Har utviklet en etisk grunnholdning i filmproduksjon og kommunikasjon av budskap gjennom filmspråk og tar et samfunnsmessig ansvar for sannferdig, pålitelig og ikke-diskriminerende audiovisuell historiefortelling og kommunikasjon
 • Kan utføre oppdragsfilm med ulike formspråk og ulike sjangervalg etter ønsker, behov og kravspesifikasjoner
 • Kan bygge relasjoner innenfor bransjen, med fagpersonell og fagmiljøer, produksjonsbyråer og andre produsenter av visuelt materiale, samt med kunder
 • Kan utvikle relevante arbeidsmetoder med god arbeidsflyt i produksjonsprosessen av videobaserte produkter og tjenester

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet GRUNNUTDANNING I FILM  vil du bli testet både teoretisk og praktisk hvert semester, gjennom en omfattende mappevurdering, kombinert med en tverrfaglig teoretisk eksamen, en tverrfaglig praktisk hjemmeeksamen og obligatoriske innleveringer.

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
GRUNNUTDANNING I FILM er et studium som tas på heltid eller deltid. For stedbasert løsning inneholder hvert semester minimum 300 undervisningstimer, og i tillegg må det påberegnes egenarbeid tilsvarende ca. 600 arbeidstimer i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid. For nettutdanningen inneholder hvert semester 200 undervisningstimer fordelt mellom nettforelesninger og stedsamlinger. I tillegg må det påberegnes ca. 700 arbeidstimer egenarbeid i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid.

Praktisk produksjon

Praktisk produksjon gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om filmproduksjon og filmbransjen.… Read More

Bransjeforberedende

Emnet setter søkelyset på hvordan det er å jobbe i filmbransjen. Emne gir en innføring i hvordan man som selvstendig næringsdrivende forholder seg til de ulike instansene i filmbransjen, hvordan man jobber med forretningsplaner og økonomi, herunder utarbeide budsjett for mindre produksjoner. Målet med emnet er å utvikle en evne til å navigere seg gjennom en oppstartsfase i filmbransjen, og utføre små produksjoner.… Read More

Audiovisuell historiefortelling

Audiovisuell historiefortelling gir deg innføring i prosessen med å skape og forberede en filmfortelling gjennom ulike elementer som dramaturgi, mis-en-scene, lyddesign, bildespråk og klipp, samt hvilke andre tilgjengelige virkemidler for å ytterligere styrke kommunikasjon gjennom film.… Read More

Filmteknikk

Gjennom emnet Teknikk blir du gjort kjent med ulike typer filmtekniske verktøy, deres muligheter og begrensninger.… Read More

Victor Parkrud

Victor Parkrud uteksaminerte fra Den norske filmskolen i 2014, og har siden arbeidet som regissør og manusforfatter på flere filmer. Ved Bilder Nordic underviser han i Regi og Dramaturgi… Read More

Alexander Turpin

Alexander Turpin gikk ut fra Den norske filmskolen i 2016, og bemerket seg med eksamensfilmen «Generation Mars», som ble nominert til Student Academy Awards og vist på over 20 anerkjente kortfilmfestivaler verden over. Ved Bilder Nordic underviser han i regi.… Read More

Knut Joner

Knut Joner gikk ut fra dramalinjen på Hartvig Nissen skole i 2016, og har siden arbeidet som skuespiller, lystekniker, kameramann, filmfotograf og produsent.… Read More

Catharina Wandrup

Catharina Wandrup er tidligere student ved Bilder Nordic og har etablert seg som film- og stillsfotograf. Hun har fotografert en rekke kortfilmer, og … Read More

Som filmskaper er mulighetene mange for videre arbeid. På grunn av teknologi og globalisering har samfunnet blitt mer avhengig av visuell kommunikasjon for å kunne nå ut. Fremtiden trenger mennesker som mestrer og forstår det visuelle språket og som kan produsere kvantitativt og effektivt.

Med en utdanning innen videoproduksjon og historiefortelling kan du arbeide fast eller som frilanser for et bredt spekter av kunder. Du kan ta på deg større og mindre prosjekter, enten i team eller selvstendig.

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart

28. januar 2020 (stedbasert)

7. februar 2020 (nettbasert)


Søknadsfrist
Løpende opptak frem til klassen er full


Varighet
Utdanningen kan tas på to ulike måter:

-Ett semester heltid på dagtid (stedbasert)

-To semestre deltid på kveldstid, nettbasert med samlinger


Studieavgift
59 000 kr
Fakturering følger lånekassens
utbetalinger


NOKUT-godkjent
Fagskole Nivå 1

Utdanningen gir 30 studiepoeng


Statens Lånekasse

Godkjent for lån og stipend


NETTKURS: FOTOTEKNIKK OG BILDEKOMMUNIKASJON

Et komplett og fleksibelt nettkurs i fototeknikk og bildekommunikasjon over ett semester heltid eller to semestre deltid, med profesjonelle fotografer som lærere!… Read More

Grunnutdanning i fotografi

Et praktisk og intensivt studie i fototeknikk og bildekommunikasjon over ett semester heltid eller to semestre deltid. med profesjonelle fotografer som lærere. Vårens opptak er i gang – sikre din studieplass til oppstart 29. januar!… Read More

3D DESIGN & ANIMASJON

3D-design & animasjon er et intensivt årsstudium som dekker et bredt spekter av fagområder innen 3D. Du blir godt kjent med prinsipper for design og animasjon, og bygger praktiske kunnskaper og ferdigheter innen bransjeaktuell programvare og verktøy. … Read More