FOTO - en grunnutdanning
i fotografi

Et praktisk og intensivt studie i
fototeknikk og bildekommunikasjon

over ett semester heltid eller to semestre deltid
gir deg grunnlaget
for å jobbe som fotograf
eller bare ta hobbyen et steg videre.

Grunnutdanning i fotografi tar for seg sentrale elementer innen fotografering, lyssetting, bildebehandling og bildekommunikasjon. Med profesjonelle fotografer som lærere og veiledere får du kunnskapen direkte fra bransjen, og bygger deg opp en profesjonell portefølje som representerer deg som fotograf!

Fundamentet
Utdanningen kan tas over ett semester på dagtid eller to semestre på kveldstid. Studiet inneholder 300 undervisningstimer innen fototeknikk, kommunikasjonslære og yrkesutøvelse. Kombinasjonen av disse kjerneområdene utgjør fundamentet for alle Bilder Nordics studieprogram. Vi mener denne tredelingen sikrer studentene den nødvendige kompetansen som kreves etter endt utdanning; å kunne levere bilder av høy teknisk kvalitet med et bevisst forhold til innhold og hvilke krav bransjen har til det du leverer.

Karrieremuligheter
Grunnutdanning i Fotografi egner seg for deg som ønsker en grunnleggende kunnskap innen foto, vil bli assistent hos en etablert fotograf, utvikle en lidenskap eller ønsker å kombinere annen relevant utdanning og erfaring med fotografi.

Det stilles krav til deltakelse i undervisningen, og produksjonstempoet og arbeidsbelastningen er til tider høy.

Videre studiemuligheter
Dersom du etter endt studium ønsker å studere videre på den toårige utdanningen, kan du søke om å få begynne direkte på andre semester, der noen få plasser er holdt av til søkere som har fullført og bestått Grunnutdanning i Fotografi. Du kan lese mer om Toårig Fotografutdanning her.

Høy teknisk kvalitet er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf, men det er din visuelle stemme og uttrykksform som er avgjørende. For å sikre studentene fremtidige muligheter er Grunnutdanning i Fotografi bygget opp rundt tre dimensjoner; fototeknikk, kommunikasjonslære og yrkesutøvelse.

KJERNEFOKUS

Foto – Teori & teknikk
Solid kunnskap om fotografens arbeidsverktøy, og evnen til å bruke disse på en effektiv og riktig måte, er en forutsetning for å lykkes. Her vil du lære hvordan du kreativt bruker kameraet, i tillegg til lyssetting og profesjonell etterbehandling.

Kommunikasjonslære
En dyktig fotograf kan formidle budskap, fortelle historier og skape stemninger gjennom fotografiet. Sentralt i kommunikasjonslæren står en bred tilnærming i bildekommunikasjon, forståelse for fotografiske virkemidler, persepsjon og bildetolkning, samt utvikling av en visuell stemme og personlig uttrykksform.

Yrkesutøvelse
En profesjonell fotograf må være i stand til å anvende den fotografiske kunnskapen til å utvikle, gjennomføre og selge inn egne ideer og prosjekter overfor potensielle kunder. Yrkesutøvelse vil gi deg kunnskapen om hvordan bransjen fungerer, og hvilke krav som stilles til deg som fotograf.

fagoversikt-grunnutdanning_foto

LÆRINGSUTBYTTE

Utdanningstilbudet FOTO er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper
• Har kunnskap om begreper, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innen produksjon av fotografi.
• Har kunnskap om verktøy/virkemidler som kamera (m. tilbehør), lyssetting og postproduksjon av foto.
• Har kunnskap om hvordan en fotograf presenterer seg selv i klassiske og nye formater, og innsikt i hvordan dette bygger identitet i yrket.
• Har innsikt i åndsverksloven og lov om opphavsrett, samt enkelt kontraktsarbeid for fotografer.
• Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap basert på profesjonelle standarder for arbeidsflyt.
• Forstår hvilken betydning og hvilket verdiskapningsperspektiv fotografi har i samfunnet og for mennesker generelt som et kunstnerisk uttrykk som kan reflektere tiden og som en kommersiell arena som kan skape og/eller opprettholde arbeidsplasser og skape synergier med andre aktører.

Ferdigheter

• Kan anvende teoretisk og praktisk fotografisk kunnskap under oppdrag på korrekt og hensiktsmessig måte.
• Kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling.
• Kan anvende fotografens arbeidsverktøy; kamera, lysrigger, det digitale mørkerom og profesjonelle skrivere for importering, bearbeiding og produksjon av foto.
• Kan anvende grunnleggende bildekommunikasjon, historiefortelling og budskapsformidling i visuelle
produksjoner for seg selv og på vegne av kunder.
• Kan kartlegge situasjoner for kunder, idenfisere de fotofaglige problemstillingene og gjennomføre oppdrag innen portrett, livsstil, historiefortelling og budskapsformidling.
• Kan reflektere rundt eget og andres arbeid og egen faglig utøvelse.

Generell kompetanse

• Kan planlegge og gjennomføre en arbeidsprosess.
• Har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper for en profesjonell holdning i yrkesutøvelsen.
• Har forståelse for skillelinjen mellom redaksjonelle og kommersielle arbeider.
• Har forståelse for norsk lovgivning (åndsverksloven, lov om opphavsrett) og normer som gjelder i bransjen.
• Kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og tjenester av relevans for fotografyrket.
• Kan bygge relasjoner gjennom samarbeid med andre kreative aktører som kan skape positive synergier.
• Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fotografi og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet FOTO – En grunnutdanning i fotografi, vil du bli testet både teoretisk og praktisk i slutten av utdanningen. I løpet av de siste ukene på studiet gjennomfører du tre eksamener; én porteføljepresentasjon, én skriftlig teorieksamen og én praktisk hjemmeeksamen som varer 1-2 uker avhengig av om du går heltid eller deltid.

Kamerabruk

I faget lærer du å benytte kameraet som et profesjonelt arbeidsverktøy. Du lærer hvordan du skaper bilder ved hjelp av tilgjengelig lys, og hvilke kameraeffekter som kan benyttes for å forsterke bildets innhold og budskap. Læren om lukker, blender, brennvidde, lysmåling og grunnleggende komposisjon står sentralt i faget.… Read More

Digitalt Mørkerom I

I Digitalt mørkerom lærer du en profesjonell arbeidsflyt som starter når bildefilene importeres og som avsluttes med sluttproduktet. Faget tar for seg ikke-destruktiv arbeidsmetodikk ved bruk av lag og masker, optimalisering av det digitale negativet, fargejustering, selektiv justering, frilegging av motiver, retusjering av hud og klargjøring av filer for trykk samt andre sentrale arbeidsmetodikker. Du lærer også oppsett av det digitale mørkerom, bildearkivering, bruk av metadata, fargestyring, kalibrering av utstyr og utskrift. Skolen benytter alltid nyeste versjon av Adobe Photoshop i undervisningen.… Read More

Lyssetting I

Faget startes med en teoretisk innføring i lyset og lysets egenskaper. Du blir kjent med ulike lamper, forsatser og hjelpemidler til bruk i studio og til utendørsfotografering. I den praktiske delen av faget lærer du å bygge opp lyssettinger, og du blir kjent med ulike lysoppsett for de vanligste typer oppdrag.… Read More

Porteføljeutvikling

Porteføljeutvikling tar for seg forståelsen for hva en portefølje er i dag: mappe, nettside, blogg og profil på sosiale medier. Du vil få en få en grundig personlig veiledning og oppfølging i utviklingen av en portefølje som skal presentere deg som fotograf på best mulig måte. … Read More

Bildekommunikasjon I

Bildekommunikasjon tar for seg det visuelle språket, hvordan fotografen utnytter bilderommet, og hvordan persepsjon påvirker opplevelsen av bildet. Undervisningen konsentrerer seg om fotografens virkemidler for å skape virkningsfulle bilder til å fortelle historier, formidle budskap eller vekke følelser gjennom ren estetikk. Hensikten med faget er at du skal bli bevisst på fotografens verktøy; utsnitt, perspektiv, komposisjon og innhold i skapelsesprosessen, slik at du skal bli bevisst på valgene du gjør under et fotoopptak.… Read More

Bildekommunikasjon II

I del II av faget Bildekommunikasjon vil du få en tilnærming til bildekommunikasjon gjennom et personlig perspektiv, hvor det handler om intuisjon, kreativitet og den iboende viljen alle har til å skape. Ut i fra disse drivkreftene lærer du å vurdere bilder og bruke egne evner i fotograferingen. Målet er også å øke forståelsen av bilder som kommunikasjon i et tverrfaglig perspektiv, slik at studentene er godt forberedt på å forfølge sin lidenskap uansett hva det er. Det legges vekt på å styrke studentenes kunnskap, entusiasme, kreativitet og ånd.… Read More

Workshops

I første semester får du kjennskap til ulike fotografiske sjangre gjennom praktiske workshops, hvor fotografer introduserer deg til bransjen gjennom eget arbeid og fagfelt. Målet er at du skal få en forståelse for hvordan bransjen fungerer, formspråket for ulike sjangre, samt praktiske og virkelighetsnære fotografiske utfordringer under tett veiledning fra gjestefotografen. De ulike workshopene går over to til fire økter. Mellom øktene får du fotooppdrag som i etterkant gjennomgås i fellesskap, hvor du får personlig tilbakemelding fra gjesteforeleseren.… Read More

Lover & Regler

Faget er et kort og intensivt juss-seminar der en advokat med lang erfaring innen kontrakt- og opphavsrett tar for seg de juridiske aspektene av fotografyrket. Dette inkluderer opphavsrett og åndsverksloven, samt en enkel tilnærming til kontraktsarbeid i forbindelse med oppdrag.… Read More

Tidligere studenter stiller ut under Fotografiets dag i Horten!

Under fotografiets dag stiller tidligere studenter Pål Rygh, Anne-Sylvie Bonnet og Martine Lund ut arbeider i den juryerte utstillingen. Les intervju med Pål og Anne-Sylvie her! … Read More

ALUMNI: få et innblikk i hva tidligere studenter jobber med i dag!

Interessert i å studere fotografi? Her har vi samlet et knippe tidligere studenter som arbeider som fotografer, både i utland og innland, i dag.… Read More

Årets bilde 2018: studenter, alumni & forelesere blant vinnerne!

Gratulerer til student Simen Ulvestad, alumni Mirjam Stenevik og mentor Linda Bournane Engelberth med priser under Årets bilde 2018!… Read More

Intervju: Isabel Sancho – Fotografiets dager

Tidligere student Isabel Sancho er aktuell med utstilling på Preus Museum under fotografiets dager i Horten! Her kan du lese om prosjektet og hennes tanker rundt muligheten… Read More

Intervju: fotostudenter stiller ut under Oslo Pride 2018

Pride Art er en av fire hoveddeler under Oslo Pride, som søker å bidra til økt forståelse for skeive mennesker liv og virkelighet. Tre av våre førsteklassinger bidrar i Årets utstilling, «Shameless», som åpner på Youngstorget 22. juni.… Read More

Intervju med tidligere student ved grunnutdanning Daniel Spiro
Intervju med tidligere student ved grunnutdanning Hilde Carling
Intervju med tidligere student ved grunnutdanning Johanna Siring
Intervju med tidligere student ved grunnutdanning Malin Longva

Utstilling: Now or Never | 16. november 2018

Utstillingen står til nyttår på Tøyen Startup Village – velkommen! Over seks dager har 70 studenter… Read More

Norsk hiphop på Kulturnatt | 14.september 2018

Opplev Norges hip hop-scene gjennom en spennende pop-up utstilling ved Bilder Nordic! Alumni Magnus Aune har produsert en omfattende portrettering av 16 norske rappere gjennom fotografi, film og musikk.
Read More

Studentintervju: Stian Tjernsmo

Klesdesigner og visual merchandiser Stian Tjernsmo gikk ut fra Bilder Nordic våren 2018, etter å ha fullført grunnutdanningen.… Read More

Studentintervju: Thor Hauknes

«Det aller beste var å få møte så mange dedikerte og faglig sterke lærere. Klassen vår var ganske liten, men med veldig godt miljø der alle hjalp og støttet hverandre underveis.»… Read More

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
FOTO – En grunnutdanning i Fotografi kan tas på ett semester heltid eller to semestre deltid. Studiet inneholder uansett minimum 300 undervisningstimer, og krever egeninnsats og egenarbeid i form av oppgaveløsning og øving. Det må påregnes noen helgesamlinger per semester for gjennomføring av workshops og lignende.

UTSTYR
Som student ved Bilder Nordic må du ha eget speilrefleks-kamera med manuelle innstillinger og mulighet for å skifte optikk. Dersom du har tenkt til å oppgradere kamera eller må gå til innkjøp av nytt kamera til studiestart anbefaler vi å vente til du har gått et par uker på skolen, slik at du kan teste litt utstyr her, få lære litt mer om hva du faktisk har behov for og spørre om tips og råd fra foreleserne. I tillegg er det fler fotobutikker som gir ekstra gode studenttilbud like etter oppstart hver høst. Kameraet er det eneste utstyret du må ha for å være student ved skolen, men av erfaring vet vi at det kan maksimere læringsutbyttet å ha egen bærbar maskin med programvare fra Creative Cloud tilgjengelig. En portabel ekstern harddisk, et stativ og en reflektor eller håndblitz kan også være kjekt, dersom man ser nytteverdien.

PENSUMBØKER & ANDRE KOSTNADER
Utdanningen har en pensumliste bestående av fem fagbøker. Disse kan kjøpes samlet via akademika.no . Oppdatert pensumliste sendes ut i forkant av studiestart hver vår og hver høst. For praktisk arbeid med printing og produksjon må det påregnes innkjøp av fotopapir. Dette gjøres via skolen etter oppstart, og dekker både printerservice og blekkostnader. Totalt anbefaler vi å beregne ca 3000kr i ekstra kostnader for å dekke pensumlitteratur og printing i løpet av studietiden.

PENSUM-LISTE

  • The Classic Essentials of Visual Communication , by Bo Bergstrøm. E-bok. ISBN: 9789198415209
  • Light Science & Magic: An Introduction to Photographic Lighting / Edition 5, by Fil Hunter Steven Biver Paul Fuqua. ISBN: 9780415719407
  • Basics Photography 03: Capturing Colour, by Phil Malpas. ISBN: 9782940373062
  • Basics Photography 01: Composition 2nd Edition, by David Präkel. ISBN: 9782940411771
  • The Nature of Photographs – A primer, by Stephen Shore. ISBN: 9780714859040
  • Kompendium: Lyssetting, av Bilder Nordic School of Photography – tilgjengelig i læringsplattform, trenger ikke kjøpes.
  • Kompendium: Kamera & Kamerabruk, av Bilder Nordic School of Photography – tilgjengelig i læringsplattform, trenger ikke kjøpes.
EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet FOTO – En grunnutdanning i fotografi, vil du bli testet både teoretisk og praktisk i slutten av utdanningen. I løpet av de siste ukene på studiet gjennomfører du tre eksamener; én porteføljepresentasjon, én skriftlig teorieksamen og én praktisk hjemmeeksamen som varer 1-2 uker avhengig av om du går heltid eller deltid.

Bannerfoto: Negar Nourielmi, grunnutdanningstudent

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart
27. august 2019 (heltid)

28.august 2019 (deltid)


Søknadsfrist
Løpende opptak frem til klassen er full


Varighet
Ett semester heltid/
To semestre deltid


Undervisningstider
Heltid: Hverdager 08.30 – 16:00, med noen ukentlige dager satt av til egenarbeid. Disse varierer fra uke til uke. Se eksempel på timeplan her.

Deltid: To kvelder i uken 17.30 – 21.00. Tirsdager og torsdager ved oppstart i vårsemesteret, mandager og onsdager ved oppstart i høstsemesteret. Se eksempel på timeplan her.


Studieavgift
59 000 kr
Fakturering følger lånekassens
utbetalinger.


Statens lånekasse
Godkjent for lån og stipend. Beregn hvor mye du kan få i studielån her.


Fagskole nivå 1
NOKUT-godkjent.
Utdanningen gir 30 studiepoeng.