Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Visuell innholdsprodusent er utdanningen for deg som ønsker å jobbe med fotografi og film
for nye medier, med fokus på kommunikasjon og målgruppe.

Vil du ta en rolle i den nye mediehverdagen? Visuell Innholdsprodusent for nye medier er en helt  ny og unik utdanning, som på alvor tar tak i moderne historiefortelling og den nye produksjonsrollen i skjæringspunktet mellom kommunikasjonsrådgiver, markedsfører, designer, fotograf og filmskaper! I samarbeid med noen av de beste aktørene fra hvert fagfelt gir vi deg den raskeste veien inn i mediabransjen!

I vårt digitale samfunn er det et umettelig behov for mennesker som forstår det visuelle språket og evner å kommunisere kort, presist og direkte til målgrupper. Ved å kombinere foto, film og kommunikasjon med nye medier får du en ettertraktet og dagsaktuell utdanning som utfordrer det kreative og det kommunikative.

Utdanningen går over ett år heltid, og mens du i første semester fokuserer på produksjonsteknikk og grunnleggende forståelse av digitale kanaler, så vil andre semester gi praktiske utfordringer med kunde- og publikumsorientering. Underveis i utdanningen veiledes du av yrkesaktive spesialister innen de ulike fagfeltene, noe som sikrer deg bransjerelevant og dagsaktuell kunnskap. Du vil også få anledning til å praktisere hos samarbeidende byråer og bedrifter i løpet av studietiden.
Utdanningen er et unikt samarbeid mellom Bilder Nordic School of Photography og iProspect, et av Norges ledende digitale byråer. Vi har også med oss en rekke unike personligheter som høyesterettsadvokat Jon Wessel Aas, tekstforfatter og foredragsholder Christine Calvert og Magnus Hoem Iversen, Stipendiat på Institutt for Informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Gjennom ti år som skole har vi utviklet utdanninger som strekker seg fra tradisjonelt fotografi til fremoverlente fotografutdanninger med fokus på nye muligheter – og nå en kombinasjonsutdanning med fokus på kommunikasjon og nye medier. I utdanningen vil du møte tungvektere innen foto- og filmbransjen, samt unge innovative mennesker som eksempelvis Kyrre Lien og Eirik Evjen. Kyrre Lien ble i fjor kåret av Forbes som «one of hundred most influential young people in the world» på grunn av hans unike måte å utfordre klassisk historiefortelling med teknologiske innovasjoner.

Dette er utdanning i tett samarbeid med bransje, hvor du vil møte bransjeaktører som kjenner dagens medielandskap og kan gi målrettet og konkret veiledning. Med en praktisk tilnærming til læring vil du få hands-on erfaring i løpet av studietiden, og etter ett års utdanning vil du være en attraktiv visuell innholdsprodusent som forstår kunders behov og kan samarbeide godt med andre.

Karrieremuligheter
Etter endt utdanning vil du være i stand til å planlegge, produsere og omsette visuelt innhold i form av foto og video til dagens digitale flater og sosiale medier, med en bevisst tanke rundt kommunikasjonsstrategi og målgruppe, som tradisjonelt er konsulentens rolle.

På Facebook, Linked-In og Finn.no er det i dag stor etterspørsel etter arbeidstakere som mestrer kommunikasjon i sosiale kanaler og på nett, digitale samfunn som blir mer visuelle for hver dag.  Utdanningen kvalifiserer deg til arbeid hos digital byråer og hos PR-, kommunikasjon- og markedsføringsbyråer. Om du søker en snarvei inn i markedsavdelingen hos en spennende bedrift, eller er i et start-up miljø, så er utdanningen relevant for deg. Kanskje du har erfaring som blogger eller vlogger, og ønsker å profesjonalisere kunnskapen så tror vi at du vil få en spennende fremtid etter et år hos oss.

Som visuell innholdsprodusent må du mestre både produksjons- og kommunikasjonsaspektet. Samtidig må du forstå mediene som produksjonene skal brukes i. For å sikre studentene fremtidige muligheter er utdanningen bygget opp rundt fire dimensjoner; fototeknikk, filmteknikk, kommunikasjonslære og nye medier.

KJERNEFOKUS

Fototeknikk
Gir en solid innføring i fotografens verktøy. Du vil lære hvordan du kreativt bruker kameraet, hvordan du lyssetter profesjonelt og mulighetene som ligger i profesjonell bildebehandling. Du lærer også å sette sammen og presentere bildematerialet ditt ved bruk av smarte moderne verktøy.

Filmteknikk
Emnet introduserer de ulike aspentene av bevegelig bilde; kamerabruk, lyssetting og postproduksjon, samt en enkel introduksjon til lydopptak.

Kommunikasjonslære
Emnet starter med en innføring i den kreative prosessen, med bruk av ulike verktøy for idéutvikling. Deretter introduseres grunnleggende prinsipp for bildekommunikasjon, før vi løfter blikket til ulike former for fortellerteknikker og dramaturgiske grep innen dokumentarisk og fiksjonell historiefortelling tilpasset sosiale medier og digitale flater. For å sikre en god forståelse av kunders kommunikative behov introduseres markedskommunikasjon som et eget delemne.

Nye medier
Gir en forståelse for hvordan de ulike sosiale mediene vi bruker i dag fungerer og hvilke behov de dekker. Du blir kjent med historikken og utviklingen av sosiale medier, og blir i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere effekten av visuelle produksjoner og visuelt kommunikasjonsarbeid i sosiale medier, på vegne av en kunde. Samtidig må du kjenne lovverket som omfatter fagområdet, og ha forståelse for visuell identitet og merkevare.

Oversikt over emnene i utdanningen Visuell innholdsprodusent for nye medier ved Bilder Nordic

LÆRINGSUTBYTTE

Utdanningstilbudet Visuell innholdsprodusent for nye medier er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper
 • har kunnskap om fagterminologi innen foto- og filmteknikk, kommunikasjonslære og nye medier
 • har kunnskap om det digitale kameraets konstruksjon og programfunksjoner for opptak av stille og bevegelige bilder
 • har kunnskap om bruk av kunstig og naturlig lys i fotografering og videoopptak på location og i studio
 • har kunnskap om programvare og arbeidsflyt for postproduksjon av stille og bevegelige bilder, samt opptak og bearbeidelse av lyd, for nye medier
 • har innsikt i standarder og krav til kvalitet i opptak, postproduksjon og leveringsformater
 • har kunnskap om prosesser og verktøy innenfor idéutvikling og markedskommunikasjon, samt kunnskap om tekst for sosiale medier
 • har kunnskap om prosesser og verktøy innenfor bildekommunikasjon og historiefortelling
 • har kunnskap om prosesser og verktøy for planlegging, publisering og drift, samt oppfølging av visuelt innhold på digitale flater og i sosiale medier for et profesjonelt marked
 • har kunnskap om prosesser og verktøy for søkemotoroptimalisering og søkemotormarkedsføring, samt måling og analyse av resultater
 • har innsikt i relevant lovverk, standarder og krav til kvalitet for produksjon og publisering i nye medier
 • har bransjekunnskap og kjennskap til yrker og funksjoner innen nye medier, herunder produksjon av visuelt innhold
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap som produsent av visuelt innhold i nye medier
 • forstår betydningen av visuell innholdsproduksjon som effektiv kommunikasjon og viktigheten av sannferdig markedskommunikasjon i et verdiskapingsperspektiv

Ferdigheter

 • kan anvende kamera kreativt og profesjonelt under opptak av stille og bevegelige bilder
 • kan anvende teknikker og arbeidsflyter i relevant programvare som Adobe CC i postproduksjon
 • kan anvende enklere designmessige prinsipper i postproduksjon for å skape helhetlige visuelle løsninger for digitale flater og i sosiale medier
 • kan anvende kreative-, kompositoriske- , retoriske- og dramaturgiske verktøy, teknikker og uttrykksformer for formidling av budskap, fortelling av historier og komponering av virkningsfullt visuelt innhold
 • kan anvende verktøy for søkemotoroptimalisering og enkel trendanalyse for søkeord
 • kan gjennomføre og anvende verktøy i prosesser for planlegging av kanalvalg og segmentering, samt produksjon og oppfølging av visuelt innhold på digitale flater og i sosiale medier, i et profesjonelt marked
 • kan finne informasjon og fagstoff for å løse kommunikasjons- og produksjonsutfordringer
 • kan kartlegge kommunikasjonsbehov, identifisere problemstillinger knyttet til produksjon av visuelt materiale og iverksette nødvendige tiltak for å løse disse.

Generell kompetanse

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor produksjon og publisering av visuelt innhold for nye medier
 • har respekt for lovverk og har utviklet en etisk grunnholdning som visuell innholdsprodusent
 • kan utføre innholdsproduksjon og publisering i henhold til kunders definerte behov
 • kan skape visuelle produksjoner i nye medier for det profesjonelle markedet
 • kan utvikle relevante og effektive arbeidsmetoder, samt produkter og tjenester for visuelle produksjoner i nye medier
 • kan bygge relasjoner med fagfeller på tvers av fag innen media og kommunikasjon, samt med eksterne målgrupper innen næringsliv og samfunn
EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet Visuell innholdsprodusent for nye medier, vil du gjennomføre en rekke obligatoriske oppgaver som må bestås for å kunne avlegge eksamen. Eksamen gjennomføres som mappevurdering høst og vår.

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
Utdanningen  inneholder ca 600 undervisningstimer, og krever egeninnsats og egenarbeid i form av oppgaveløsning og øving tilsvarende ca 1200 timer. Det må påregnes noen helgesamlinger per semester for gjennomføring av workshops og lignende.

Fototeknikk

Fototeknikk gir deg de grunnleggende ferdighetene du trenger for å produsere virkningsfulle fotografi til bruk i visuell kommunikasjon. Du lærer hvordan du kan bruke kamera effektivt for å oppnå ønsket resultat, og blir bevisst hvordan du kan bruke både naturlig og kunstig lys til å forme bildene dine. Gjennom Adobe-program som Lightroom og Photoshop lærer du hvordan du kan forbedre bildene dine og skape et helhetlig sluttresultat. I tillegg lærer du hvordan du kan presentere bildene dine i visuelle design og layouts.
Illustrasjonsbilde for emnet fototeknikk på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Kamera & Fototeknikk

Her lærer du hvordan et profesjonelt kamera fungerer og hvordan du kan bruke de ulike innstillingene for å kontrollere sluttresultatet, samt oppnå kreativ frihet i opptak. Du lærer også hvordan du kan planlegge opptak for ulike arenaer.
Illustrasjonsbilde for emnet postproduksjon 1 på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Postproduksjon I

Du lærer å bruke bransjeaktuell programvare som Adobe Lightroom og Photoshop i en ikke-destruktiv arbeidsflyt, for å sikre optimal bildekvalitet fra opptak til endelig presentasjon av arbeid digitalt.
Visuell innholdsprodusent for nye medier - Emne: Kamera & Filmteknikk

Lyssetting I

Fotografi betyr “å male med lys”. I dette delemnet lærer du å bruke både naturlig lys og
blitslamper for å skape teknisk godt lyssatte fotografi med følelse og egen stil.

Filmteknikk

Filmteknikk gir deg de grunnleggende ferdighetene du trenger for å skape video- og multimedia-produksjoner til sosiale medier og digitale flater. Du lærer å bruke ulike kamera for opptak, blir bevisst på bruk av lys i filmproduksjon og lærer å bruke bransjeaktuell programvare for redigering og etterarbeid, slik som Adobe programmene Premiere Pro og After Effects. I tillegg lærer du å gjøre enkle lydopptak til bruk i egne produksjoner og blir bevisst mulighetsrommet som ligger i kombinasjon av bevegelig bilde og animasjon.
Illustrasjonsbilde for emnet filmteknikk på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Kamera & Filmteknikk

Lær å bruke kamera for opptak av bevegelig bilde og bli kjent med ulike typer kameraføringer og ekstrautstyr for profesjonell videoproduksjon! Emnet gir en grunnleggende innføring i bruk av DSLR-kamera til videoopptak, samt mulighetsrommet som ligger i ulike typer moderne kamera for effektive opptaksmuligheter.
Illustrasjonsbilde for emnet postproduksjon 2 på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Postproduksjon II

Her får du grunnleggende kunnskap og ferdigheter til å etablere en profesjonell arbeidsflyt fra opptak av video til endelig eksport i ulike videoformater med bruk av bransjeaktuell programvare, slik som Adobe Premiere Pro og DaVinci Resolve. I tillegg blir du kjent med ulike tilgjengelige verktøy og programvare for kombinasjon av bevegelig bilde og animasjon, for å mestre produksjon i ulike format og til ulike plattformer.
Illustrasjonsbilde for emnet lyssetting 2 på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Lyssetting II

Gjennom bruk av både naturlig og kunstig lys lærer du hvordan lys kan brukes estetisk og for å skape følelser i videoopptak. Hvordan du sikrer en jevn belysning og helhetlig følelse i opptak dekkes også.
Illustrasjonsbilde for emnet audio på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Audio

For å oppnå profesjonell kvalitet på dine produksjoner må du lære grunnleggende lydopptak og bearbeiding av lyd. Emnet gjør deg i stand til å å gjøre enkle lydopptak til bruk i egne produksjoner.

Kommunikasjonslære

I kommunikasjonslære blir du i stand til å utvikle idéer, legge enkle strategier, planlegge og bygge opp god dramaturgi i både dokumentariske og konstruerte historier. Dette gjør deg i stand til å formidle budskap effektivt gjennom bruk av bilder, video og tekst i nye medier! Du blir i stand til å kommunisere på vegne av kunder, med evne til å reflektere og analysere eget og andres arbeid.
Illustrasjonsbilde for emnet idéutvikling på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Idéutvikling

Lær tankeprosessene som tillater idéer å utvikle seg, samtidig som du blir kjent med kreative problemløsningsmodeller og verktøy som gjør deg i stand til å utvikle idéer både selvstendig og i team!
Illustrasjonsbilde for emnet markedskommunikasjon på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Markedskommunikasjon

For å bli en attraktiv innholdsprodusent må du forstå kundens behov. I markedskommunikasjon blir du i stand til å planlegge, sette sammen og gjennomføre ulike kommunikasjonsaktiviteter på vegne av en kunde.
Illustrasjonsbilde for emnet bildekommunikasjon på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Bildekommunikasjon

Bli kjent med de ulike kompositoriske og retoriske virkemidlene du har tilgjengelig for å skape slagkraftige bilder!
 
Illustrasjonsbilde for emnet historiefortelling på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Historiefortelling

Lær om ulike fortellerteknikker og dramaturgiske grep, som gjør deg i stand til å produsere effektive visuelle historier i ulike sjangre, tilpasset ulike flater!

Nye Medier

Lurer du på hvorfor vi mennesker har omfavnet sosiale medier så raskt og effektivt? Her lærer du om hvilke behov sosiale medier kan dekke hos mennesker, og hvilken rolle mediene spiller i dagens samfunn. Samtidig lærer du å bruke de ulike mediekanalene effektivt for kommunikasjon, og blir kjent med aktuelt lovverk og viktige etiske retningslinjer. Nye medier er emnet hvor kunnskaper og ferdigheter fra utdanningens andre emner kommer sammen i en praktisk anvendelse og høyere forståelse, og på denne måten utgjør studentens portefølje!
Illustrasjonsbilde for emnet introduksjon til nye medier på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Introduksjon til nye medier

Få forståelsen for hvordan dagens sosiale medier fungerer, og hvordan du kan få best mulig effekt i de ulike kanalene.
Illustrasjonsbilde for emnet strategisk kommunikasjon for nye medier på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Strategisk kommunikasjon i nye medier

Her bygger du forståelsen for forholdet mellom kunde, innholdsprodusent og publikum, og blir i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere effekten av visuelt kommunikasjonsarbeid på vegne av en kunde.
Illustrasjonsbilde for emnet lover, regler & etikk på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Lover, regler & etikk

Dette emnet gjør deg i stand til å produsere og publisere visuelt arbeid i tråd med aktuelle lover og regler, med en sterk etisk forankring.
Illustrasjonsbilde for emnet digital sosialantropologi på utdanningen Visuell Innholdsprodusent for nye medier

Digital Sosialantropologi

Digital sosialantropologi gir deg den overordnede forståelsen for sosiale medier og deres rolle i samfunnet i dag, samtidig som du blir kjent med påvirkningen sosiale medier kan ha på individ og samfunn.

Innholdsprodusent-studenter produserer reklamefilm i Studio Catchlight

I løpet av siste semester var innholdsprodusent-studentene på besøk og fotograf og foreleser Mikkel Moxness i Catchlight Fotostudio – der produserte de reklamefilm fra start til slutt med kyndig veiledning – se bakomfilm og resultatet her!… Read More

Utfordrende case-oppgaver for innholdsprodusentstudentene

Dette semesteret har innholdsprodusentstudentene arbeidet med flere krevende og reelle case-… Read More

Spennende praksis for innholdsprodusent-studentene i vår!

Frem til juni skal studentene arbeide for spennende aktører som IKEA, iProspect,… Read More

Studentintervjuer: Visuelle innholdsprodusenter

Interessert i markedsføring og sosiale medier? Les spennende intervjuer fra studenter her! … Read More

PENSUMBØKER & ANDRE KOSTNADER
Utdanningen har en pensumliste bestående av syv fagbøker. Disse kan kjøpes samlet via akademika.no . Oppdatert pensumliste sendes ut i forkant av studiestart hver vår og hver høst. For effektiv egentrening må det påregnes innkjøp av nødvendig programvare. Estimert kostnad for programvare er ca 2500kr.

UTSTYR
Som student ved Bilder Nordic må du ha eget speilrefleks-kamera med filmfunksjon, manuelle innstillinger og mulighet for å skifte optikk. Dersom du har tenkt til å oppgradere kamera eller må gå til innkjøp av nytt kamera til studiestart anbefaler vi å vente til du har gått et par uker på skolen, slik at du kan teste litt utstyr her, få lære litt mer om hva du faktisk har behov for og spørre om tips og råd fra foreleserne. I tillegg er det fler fotobutikker som gir ekstra gode studenttilbud like etter oppstart hver høst. Som student ved Visuell innholdsprodusent for nye medier må du ha egen bærbar eller stasjonær maskin for egenarbeid. En portabel ekstern harddisk, et videostativ og en reflektor eller håndblitz kan også være kjekt, dersom man ser nytteverdien.

Bannerfoto: Isabel Sancho

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart

For nettutdanning: 7 februar 2020

For stedbasert utdanning: August 2020


Søknadsfrist
1. august 2019


Varighet
Ett år heltid


Studieavgift
58 000 kr per semester
Fakturering følger lånekassens
utbetalinger


Undervisningstider
Heltid: Hverdager 08:30-16:00, med noen ukentlige dager satt av til egenarbeid. Disse varierer fra uke til uke. Noen helgesamlinger per semester må påregnes


Statens lånekasse
Godkjent for lån og stipend. Beregn hvor mye du kan få i studielån her.


Fagskole Nivå 1
NOKUT-godkjent
60 studiepoeng